top of page
Anchor 2

 פרויקטים נבחרים / שטחים פתוחים /

תכנית אב לשטחים פתוחים

הגליל העליון ומבואות חרמון

תכנית אב למדיניות שימור ופיתוח בשטחים הפתוחים במרחב המועצות הגליל העליון ומבואות החרמון.

Anchor 1

מה בתכנית? 

התכנית כוללת תהליך לימוד מעמיק של המצב הקיים, לרבות לימוד סקרי טבע ונוף, סקירת עמדות בעלי עניין במרחב, שיתוף הציבור ולימוד צרכי המרחב והתושבים, גיבוש חזון ועקרונות תכנון, יצירת תשריט המשקף את מדיניות התכנון שהתגבשה והכנת סט הנחיות נלוות שינחו את המועצות במעלה הדרך בתכנון וניהול השטחים הפתוחים. כמו כן התכנית כוללת יצירת מנגנון ניהול, שיתוף ותיאום בין כלל הגורמים הנוגעים לשטחים הפתוחים, תוך דגש על מעורבות הקהילות במרחב.

תכניות אב נוספות לשטחים פתוחים נערכות גם במועצות מעלה יוסף, הגלבוע, עמק המעיינות, חבל אשר, עמק הירדן ומרום הגליל. 

המקום

בתחומי המועצות גליל עליון ומבואות חרמון מתקיים מפגש בין יחידות גאוגרפיות שונות: הגליל העליון  המזרחי, עמק החולה, רמת כורזים, והגולן. פיסת ארץ זו היא בעלת חשיבות תרבותית נופית עליונה. האזור נתפס כמרחב של טבע ופנאי, אזור רווי מים, נווה מדבר באקלים ים תיכוני ויבש המאפיין את ישראל. על כך מתווסף סיפור ההתיישבות העובדת בגבולה הצפוני של מדינת ישראל ומפעל ייבוש הביצות בעמק החולה, היוצרים נוף  איקוני המבטא את חזונה של הציונות ומימושה. 

 

מהות הפרויקט
תכנית האב לשטחים פתוחים מבקשת לייצר מדיניות ארוכת טווח בהיבטים של שימור ופיתוח בשטחים הפתוחים במרחב המועצות, מתוך תהליך משתף הרותם את הציבור  ומייצר הסכמה רחבה. התכנית תהווה בסיס לתכנית מתאר כוללנית לשטחי המועצות. התכנית שואפת לשמירה על האופי החקלאי של מרחב המועצות ויצירת איזון בין פיתוח חקלאות ותיירות ובין שמירת טבע.

תכנון מרחבי
bottom of page