top of page
Anchor 2

שיקום בית הגידול הלח והשבת מינים נדירים בשמורת אחו גונן

Anchor 1

מה בתכנית?
רשות הטבע והגנים בשיתוף רשות ניקוז ונחלים כנרת יזמו וביצוע את התכנית לשיקום בית הגידול הלח בשמורת אחו גונן. התכנית נבנתה על בסיס העיקרון התכנוני המבקש ליצור רצף נביעה-ערוץ-ביצה-בריכה, ולמצות את פוטנציאל ההצפה הטבעי של השטח. התכנית כוללת יצירת בית גידול פורה  שיאפשר מגוון בתי גידול לאורגניזמים המקומיים והשבה של מינים נדירים.

המקום
שמורת אחו גונן היא שמורה של מעיינות קטנים, המקיימים בית גידול לח בשולי עמק החולה. השמורה נמצאת בצמוד וממערב לכביש 918, כקילומטר וחצי מצפון לצומת גונן. המעיינות מקיימים פלגי מים איתנים שלצדם פטל קדוש, קנה מצוי ותאנים, ובשוליהם שטחי אחו לח המוצף חלקית במשך חודשים רבים ומכוסה בצמחייה עשבונית רב-שנתית. בשל ייחודה היא הוצעה כשמורה כבר בשנות ה-80 של המאה ה-20, אך הוכרזה רשמית כשמורה רק בשנת 2000.


מהות הפרויקט
ממזרח למאגר, בצמוד לסוללה המזרחית, הוקמה בעבר תעלת הגנה שמטרתה לשמור על בתי הגידול הלחים בשמורה מפני הצפות וגלישות שעלולות להתרחש מהמאגר. בפועל התעלה גרמה לשינוי במשטר הזרימה במרחבי האחו וניקזה את השטח באופן שפגע באיכות בתי הגידול הלחים הקיימים בה. בבתי גידול אלו נמצא מגוון גבוה של מיני צמחים אדומים ונדירים והוא בעל ערך גבוה לשימור.

שיקום אקו-הידרולוגי
פיתוח נופי
ניהול נגר
bottom of page