top of page
Anchor 2

שיקום הידרולוגי ואקולוגי של גופי מים בשמורת החולה לשיפור איכות בתי הגידול והמגוון הביולוגי.

Anchor 1

מה בתכנית? 
התכנית שואפת להגברת הערכיות האקולוגית, יצירת בתי גידול ותצורות צומח מגוונות בשולי האגם המרכזי. התכנית כוללת טיפול בגדות האגם התלולות, המקשות על התפתחות צמחייה, הברת המורכבות המבנית ויצירת חיבור הידרוביולוגי בין מי האגם לתעלה המערבית. התכנית כוללת גם שיקום מורפולוגי של תעלת היניקה ויצירת מעבר יבשתי בין שטחי השמורה לשטחי 400 הדונם, שבהם התווסף גוף מים משמעותי ובתי גידול לח חדש המקושר למערכת הירדן.

המקום
שמורת החולה הוקמה בדרום עמק החולה במהלך ייבוש החולה ובעקבותיו, על מנת לשמר ולשחזר את הסביבה הייחודית של אגם החולה והביצות שיובשו. השמורה נמצאת מצפון ליסוד המעלה, באזור שבו היה בעבר חלקו הצפון-מערבי של האגם. בשמורה מתקיים ממשק אקטיבי על מנת לייצר את התנאים הרצויים בבתי הגידול השונים ע''י ניהול מפלסי המים, סילוק מינים פולשים, כיסוח מכני של צמחיה וממשק רעייה.


מהות הפרויקט
הפרויקט עוסק  בשיקום האקולוגי של השמורה. אחת ממטרות התכנית היא לייצר מעבר מים טבעי ולקיים קישוריות בין שמורת החולה למערכת הירדן באופן מיטבי.

שיקום אקו-הידרולוגי
פיתוח נופי
שמורות טבע וגנים לאומיים
bottom of page